• Geen producten in je winkelmand.

  • Login

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hieronder staan de Algemene Woorwaarden van Women Entrepreneur College die van toepassing zijn als je als cursist of als student ons platform gebruikt. Wij raden aan om inhoudelijk kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden. 

Indien je je registeert als docent en een cursus plaatst sluit je ook een licentieovereenkomst af met Women Entrepreneur College.  

Artikel 1        Definities

1. Women Entrepreneur College, gevestigd te Amsterdam, onder KvK-nummer 71752129, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als organisatie.

2. De ondernemer die een cursus aanbiedt wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als docent.

3. De persoon die aan een cursus of evenement deelneemt wordt aangeduid als consument.

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan organisatie zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens docent en consument werkzaamhedenverricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2        Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomstenen levering van dienstenen goederendoor of namens de organisatiewaarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door organisatie in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden vande docent en consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3        Klachten

1. Consument is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde dienstenbinnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijken gemotiveerd kenbaar te maken aan de

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan komt de consumentgeen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel
4     Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin organisatie is gevestigd.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de organisatie en betrokken derden 12 maanden.

Docenten

Artikel 5        Cursussen

1. Een docent staat in voor de kwaliteit van een cursus. Organisatie is gerechtigd de cursus niet te plaatsen wanneer deze niet aan de kwaliteitseisen voldoet.

2. Docent is verantwoordelijk voor het geplaatste materiaal en verklaart dat zij over alle benodigde rechten beschikt om de content te publiceren.

3. Docent staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde content, ook indien deze van derden afkomstig is.

Artikel
6        Tarieven en betalingen  
 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Docent is verantwoordelijk voor het bepalen van het tarief van de cursus inclusief btw, waarvan een percentage als commissie wordt uitgekeerd volgens de bepalingen zoals overeengekomen in de licentieovereenkomst.

3. Docent is mede-verantwoordelijk voor de verkoop van de cursus. Er zal geen vergoeding beschikbaar zijn voor de tijd en inzet van het creëren van de content, wanneer de cursus niet wordt verkocht.

Artikel
7        Inspanningsverplichting

1. De organisatie voert opdracht, inclusief promotie van de cursussen, naar beste inzicht en vermogen uit.Organisatie is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat docent beoogde. Organisatie kan geen verkoopresultaten garanderen.

Artikel
8        Aansprakelijkheid schade

1. Organisatie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Organisatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zijis uitgegaan van door of namens docent verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. In het geval datorganisatie een schadevergoeding verschuldigd is aan docentbedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

4. Docent vrijwaart organisatie tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door organisatie geleverde dienstenen goederen.

Deelname cursus

Artikel 9        Aanbod

1. Organisatie kan niet aan haar aanbodworden gehouden indien de consument redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft, verkrijgt consument direct toegang tot zijn aankoop.

Artikel 10      Tarievenen betalingen  
 

1. De op de websitevermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven

2. Met de aankoop van een cursus ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen dan wel gebruik wordt gemaakt van de diensten van organisatie

3. Consument verkrijgt pas toegang tot de cursus na volledige betaling van het overeengekomen bedrag

4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarievenzijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Organisatie heeft het recht de vergoedingen jaarlijks per 1 januari, of wanneer gewijzigde omstandigheden dit vereisen,aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de consument.

Artikel
11      Uitvoering van de overeenkomst 

1. Organisatie voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit.Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat consument met aankoop beoogde.

2. Doordat de cursussen online geleverd worden, kan organisatie niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 12      Inhoud cursus

1. De cursusduur varieert per cursus en kan naar eigen inzicht en in eigen tempo worden gevolgd.

2. Consument behoudt ten minste 12 kalendermaanden toegang tot de inhoud van de cursus, waarin deze onbeperkt te bekijken is.

3. Indien nodig zal de inhoud van de cursus regelmatig worden voorzien van een update.

Artikel
13      Annulering

1. Organisatie behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van de online content te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan consument worden gecommuniceerd.

2. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft consument slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan organisatie.

3. Consument ontvangt direct na aankoop toegang tot de cursus. De diensten van organisatie zijn zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor consument niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren.

4. Consument heeft wel het recht de cursus binnen 14 kalenderdagen na aankoop te ruilen voor een andere cursus van het platform, mits nog niet aan de cursusinhoud is begonnen.

Artikel 14      Aansprakelijkheid schade

1. Organisatie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Consument blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan in de cursus.

3. In het geval dat organisatie een schadevergoeding verschuldigd is aan consumentbedraagt de schade niet meer danhet bedrag dat door organisatie in rekening is gebracht aan consument.

4. De consument vrijwaart organisatie tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde dienstenen goederen.

Artikel 15 Intellectueel eigendom

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt organisatie alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatieen beschikbaar gestelde content.

2. Beeldmateriaal uit de cursusmagniet zonder schriftelijke toestemming van organisatieworden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt.

3. Het is consument tevens niet toegestaan de schriftelijke documentatie behorende bij de cursus, waaronder werkboeken en bijlagen te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik.

4. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. Organisatie is in een dusdanig geval gerechtigd consument te factureren.

5. Organisatie en diens docenten verlenen de consument een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de online cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

6. Bij beëindiging van de cursus vervalt het recht van de consument om in te loggen. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van organisatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de consument om het materiaal waar de mogelijkheid gegeven, op te slaan.

Artikel 16      Communicatie

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Consument wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
Tijdens de online cursus kunnen consumenten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de besloten groep op Facebook of onder de cursus. De consument verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van organisatie.

2. Het staat organisatie te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Bezoekers evenement

Artikel 17      Toegangsbewijs

1. De overeenkomst tussen organisatie en consument komt tot stand zodra bezoeker een toegangsbewijs voor een evenement heeft aangeschaft.

2. Een toegangsbewijs bestaat uit een digitaal document voorzien van een unieke digitale code. Deze code kan worden afgelezen via een mobiel apparaat en hoeft niet te worden afgedrukt. Consument is tevens verplicht legitimatie te laten zien.

3. Het toegangsbewijs geeft toegang aan een persoon en wordt slechts eenmalig verstrekt. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs is verstrekt, is bezoeker zelf verantwoordelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. Organisatie kan geen geldigheid garanderen wanneer het toegangsbewijs niet bij haar of geldige verkoopadressen is afgenomen.

4. Toegangsbewijzen kunnen tot op de dag van het evenement worden aangeschaft.

5. Organisatie is gerechtigd de toegangsprijs tussentijds aan te passen voor promotionele doeleinden.

6. Organisatie is gerechtigd om bovenop de toegangsprijs servicekosten te berekenen. Deze servicekosten komen nimmer in aanmerking voor restitutie.

7. Een toegangsbewijs geeft geen toegang tot het evenement vanaf 30 minuten na de aanvang van het evenement.

Artikel 18      Verplichtingen consument

1. Consument is tijdens het evenement gehouden zich aan de geldende huisregels te houden.

2. Organisatie is gerechtigd consumenten die in strijd met dit lid handelen of anderszins hinder opleveren van het betreffende evenement en toekomstige evenementen uit te sluiten zonder recht op restitutie.

3. Consumenten zijn gerechtigd beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens het evenement. Consumenten accepteren met hun komst naar het evenement eveneens dat zij kunnen worden vastgelegd tijdens het evenement en deze beelden, zonder vergoeding, gepubliceerd kunnen worden, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar wordt gemaakt.

4. Het is consument verboden gevaarlijke voorwerpen of etenswaren mee te nemen naar het evenement.

5. Consument is aansprakelijk voor iedere schade die hij aanbrengt aan het evenement.

6. Consument is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke eigendommen. Het betreden van het evenement vindt plaats op eigen risico.

Artikel 19      W
ijziging en annulering

1. Organisatie heeft in overmachtssituaties het recht het evenement te verplaatsen of annuleren. In geval van verplaatsing is consument gerechtigd zijn toegangsbewijs te annuleren met restitutie van de toegangsprijs.

2. Indien consument onverwachts verhinderd is, heeft hij het recht zijn toegangsbewijs door te verkopen tegen gelijke waarde. Consument is niet gerechtigd tot restitutie van het aankoopbedrag.

Er kunnen in aanvullingvan hetgeen in het vorige lidvan dit artikel gestelde, voorwaarden van een evenementenplatform zoals “Eventix” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets voor een evenement.

Artikel 20      Bijzondere bepalingen

Organisatie behoudt zich het recht voor consumenten die door hun gedrag het verloop van een event belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan het desbetreffende event of toekomstige events uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor het desbetreffende event onverlet.

© 2021 Women Entrepreneur College - Powered by Maatos